Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 I.

Všeobecná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Feeder Night Vision IČ: 8828338, se sídlem Kaplířova 875, Votice 25901 jako prodávající (dále jen „Prodávající“ či „Eshop“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující).

 1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách www.feedernightvision.com (dále jen „internetový obchod).
 2. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné pouze pro nákup v tomto internetovém obchodě.

II.

Předmět kupní smlouvy

 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu koupě a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 III.

Předmět koupě

 Předmětem koupě je pouze zboží uvedené v elektronické objednávce. Nemá-li prodávající na skladě objednané zboží a nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak, je předmětem koupě pouze zboží uvedené v e-mailovém potvrzení objednávky.

 1. Veškeré údaje o zboží umístěném na webových stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Informace o zboží jako jsou např. rozměry, váha, výkony, kapacita a jiné ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou údaji, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží.
 3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovuje daným právním předpisům ČR i EU platným na území České republiky.
 4. Prodávající se dále zavazuje spolu se zbožím předat kupujícímu řádně vyplněný záruční list a doklady potřebné k převzetí a užívání věci vč. návodu k obsluze a užívání v českém jazyce, byly-li pro daný druh zboží vydány.

IV.

 Objednávka zboží a uzavření smlouvy

 1. Pro objednání zboží je nutné vyplnit elektronický objednávkový formulář na webových stránkách internetového obchodu.
 2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsoby doručení objednávaného zboží, způsoby úhrady kupní ceny zboží vč. informací o nákladech spojených s dodáním a zaplacením zboží a formulář pro vyplnění doručovacích údajů (dále jen „objednávka“).
 3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných a povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky neprodleně, nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky, a to zasláním potvrzení objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky (e-mailem apod.). V takovém případě bude objednávka považována za neplatnou, pokud kupující toto písemné potvrzení objednávky odmítne.
 7. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 V.

Cena zboží a platební podmínky

 Webové stránky internetového obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

 1. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Pro kupní cenu konkrétního zboží je určující cena uvedena u tohoto zboží v okamžiku jeho objednání. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí prodávající kupujícího neprodleně písemně informovat a písemně dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupující má právo v případě změny ceny od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. V některých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající rovněž vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu.
 6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1021398403/6100vedený u společnosti Equa Bank a.s.. (variabilním symbolem je číslo objednávky)
 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Kupujícímu bude po uzavření kupní smlouvy vystavena prodávajícím faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad, dodací a záruční list. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím zaslána spolu se zbožím.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

VI.

Místo plnění
Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá na základě objednávky kupujícího zboží dopravci – přepravní společnosti, nebo kupujícímu při osobním odběru zboží.

VII.

Dodací podmínky a dodací lhůta

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby dodání zboží:
 • Česká pošta
  • na dobírku – Balík do ruky za cenu 104,-Kč včetně DPH
  • převodem na účet prodávajícího – Balík do ruky za cenu 84,-Kč včetně DPH
 • Zásilkovna
  • na dobírku – Balík do ruky za cenu 84,-Kč včetně DPH
  • převodem na účet prodávajícího – Balík do ruky za cenu 64,-Kč včetně DPH
 1. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží uvedená v předchozím odstavci i na webových stránkách internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 2. Při objednávce zboží ve výši 5000,- Kč vč. DPH a více hradí náklady spojené s balením a dodáním zboží prodávající.
 3. V případě osobního odběru je kupující povinen předložit prodávajícímu potvrzení objednávky.
 4. Dodací lhůta je zpravidla do dvou následujících pracovních dnů ode dne objednání zboží v internetovém obchodě. Je-li objednané zboží skladem, prodávající jej vyexpeduje kupujícímu a předá dopravci v průběhu 24 hodin po obdržení platné objednávky. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení platné objednávky v elektronickém obchodě. Pokud kupující zvolí platbu převodem na účet prodávajícího, počíná dodací lhůta běžet ode dne připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že zboží momentálně není skladem, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu e-mailem nebo telefonicky a následně e-mailem a písemně dohodne s kupujícím další postup.
 5. O každé změně stavu objednávky je kupující informován e-mailem.
 6. Má-li prodávající zboží odeslat, splní svou povinnost odevzdat zboží jeho předáním kupujícímu dopravcem. V případě osobního odběru splní prodávající svou povinnost odevzdat zboží jeho předáním kupujícímu v místě plnění.
 7. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je dále povinen převzetí zboží stvrdit svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 8. Při osobním odběru je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě plnění neprodleně oznámit prodávajícímu.
 9. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VIII.

 Odpovědnost za vady
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
 2. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 3. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 5. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady uvedené v čl. VIII. odst. 2 části Obchodních podmínek, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. VIII. odst. 2 Obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 10. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 13. Práva z vady uplatňuje kupující u prodávajícího. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.
 14. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 15. Ustanovení uvedená v čl. VIII. odst. 2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 16. Ustanovení uvedená v čl. VIII. Obchodních podmínek se rovněž nepoužijí, je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít či byl-li ke zboží vystaven záruční list. V takovém případě se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o záruce za jakost ve spojení s čl. IX části A Obchodních podmínek.

 IX.

 Záruka za jakost
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.
 2. Není-li v internetovém obchodě či u zboží uvedeno jinak, je záruční doba na zboží všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 3. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami, jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné.
 4. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být předloženo k reklamaci kompletní včetně všeho příslušenství a součástí, které bylo dodáno při prodeji zboží. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.
 7. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace, bezplatně. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě 30 až 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany písemně nedohodnou na lhůtě delší. Prodávající může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za zboží, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či vadu sice odstranitelnou, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
 8. Jelikož prodávající prodává v internetovém obchodu zboží autorizovaných společností, může kupující požádat i o placenou opravu po skončení záruční doby. Veškeré náklady na provedení této opravy či servisu včetně dopravného hradí kupující.
 9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

X.

 Odstoupení od smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. X. odst. 1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu písemně odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Písemné odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. X. odst. 2 Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování a s kompletním příslušenstvím musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání kupujícím). Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.
 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. X. odst. 2 Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jiným způsobem je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady (např. již při vrácení zboží kupujícím v kamenné prodejně prodávajícího). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Peněžními prostředky přijatými od kupujícího ve smyslu čl. X. odst. Obchodních podmínek se rozumí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 Pokud se spotřebitel domnívá, že byl prodejcem poškozen, nebo prodejce nedostál svým závazkům, může spotřebitel napsat na emailovou adresu prodejce: info@feedernightvision.com

 1. Pokud se nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má také kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 2. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz :https://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 3. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:https://adr.coi.cz/cs.
 4. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 5. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

 1. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 2. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 3. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 XII.

Ochrana osobních údajů

 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů vymezených v čl. XII odst. 2 části Obchodních podmínek prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 7. V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
 1. Požádá-li kupující písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci v písemné formě předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XIII.

Ostatní ujednání
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@feedernightvision.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího.
 4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Kupujícímu souhlasí s tím, že mu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího jsou :
 • adresa pro doručování: Kaplířova 875, Votice 259 01
 • adresa elektronické pošty: info@feedernightvision.com
 • telefon: 606 265 941

XIV.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jakub Vorel a Ing. Petr Pšenička, IČ: 88283381, se sídlem Kaplířova 875, Votice 259 01(dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Jakub Vorel, Kaplířova 875, Votice

email: info@feedernightvision.com

telefon: 606 265 941

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 • ……
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
 • Jakub Vorel

VII.

Vaše práva

 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínkách
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečným heslem pro přístup.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.6.2020